گروه صنعتی فن پایا در سالن شماره 7 حضور خواهد داشت و پذیرای میهمانان و بازدیدکنندگان میباشد.