دستگاه گازسنج محیطی پرتابل PEGA-CO

PEGA - CO

دستگاه گازسنج محیطی پرتابل PEGA جهت اندازه گیری غلظت گاز آلاینده کربن منواکسید (CO) مورد استفاده قرار می گیرد.