دستگاه پایش ایستگاهی آلاینده های هوای محیط خورشیدی SAPA-SOLAR (TYPE C)

SAPA Solar Type C

دستگاه پایش آلودگی هوای ایستگاهی جهت اندازه گیری آلاینده های هوای شهری از جمله:

  • ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرومتر (PM۱۰)
  • کمتر از ۲.۵ میکرومتر (PM۲.۵)
  • گاز های آلاینده ی ازن (O۳)
  • کربن منواکسید (CO)
  • نیتروژن دی اکسید (NO۲)
  • گوگرد دی اکسید (SO۲)
  • آلودگی صوتی (SPL)
  • بوی ناشی از تجزیه ترکیبات عالی (TVOC)
  • اطلاعات هواشناسی نظیر (دما، رطوبت، جهت باد، سرعت باد، فشار)

به کار می رود.