فیلتر خروجی هود

هوای خروجی هود آشپزخانه های صنعتی حاوی آلاینده هایی از قبیل روغنهای سوخته، ذرات معلق، گازها و بو می باشد. با نصب این سیستم ها میتوان هوای خروجی را به حد چشمگیری تصفیه کرد.