دستگاه هدایت سنج پرتابل مایعات-ECMeter

هدایت سنجی در صنایع کاربردهای متعددی دارد که اندازه گیری غلظت یونها در محلولهای آبی یکی از این کاربردها به شمار می آید. دستگاه هدایت سنج جهت آنالیز آب خالص، آزمایشات محیطی جهت تعیین سلامت حوضچه ها و سایر بسترهای آب و نیز پسابهای تصفیه خانه ها به کار می روند. یکی از پارامترهای مهم ارزیابی آب و پساب، میزان هدایت الکتریکی EC و غلظت کل املاح TDS می باشد که از این دستگاه برای این منظور استفاده می شود. این دستگاه، پارامترهای مذکور را اندازه گیری کرده و روی صفحه مانیتور نمایش می دهد. دستگاه مجهز به باتری قابل شارژ است که با هر بار شارژ می تواند حدودا به مدت ۶ ساعت نمونه برداری کند. دستگاه همچنین دارای قابلیت کالیبراسیون اتوماتیک به وسیله یک محلول بافر استاندارد می باشد.