دستگاه نمونه بردار ESPS High Volume

دستگاه نمونه بردار High Volume Air Sampler

ذرات معلق در هوای کوچکتر از 10 میکرومتر (PM10) و ذرات معلق در هوای کوچکتر از 2.5 میکرومتر (PM2.5)  بسیار خطرناک هستند زیرا این ذرات می توانند وارد سیستم تنفسی انسان شده و عمیقاً در ریه ها نفوذ کنند و اثرات نامطلوبی بر سلامتی ایجاد کنند. طوفان های گرد و غبار ، آتش سوزی جنگل ها، احتراق سوخت های فسیلی، دود سیگار، سوزاندن زیست توده ، نیروگاه ها، فرآیندهای صنعتی ، بخاری های خانگی و … این ذرات را تولید می کنند.

از این دستگاه جهت اندازه گیری ذرات معلق موجود در هوای آزاد استفاده می شود.