دستگاه نمونه برداری ذرات معلق هوای محیط ESPS – High Volume

دستگاه نمونه بردار High Volume Air Sampler، بستری انعطاف‌پذیر برای نمونه‌برداری از ترکیبات آلی و نظارت بر پارامترهای اساسی هواشناسی فراهم می‌کند.