دستگاه نمونه برداری ذرات معلق هوای محیط-ESPS

این دستگاه از دو بخش سنجش آنلاین (لحظه ای) و سنجش ثقلی جهت اندازه گیری ذرات معلق موجود در هوای آزاد استفاده می کند. دستگاه مورد استفاده در رشته بهداشت حرفه ای و همچنین ادارات حفاظت محیط زیست می باشد.