دستگاه پایش ایستگاهی آلاینده های هوای محیط خورشیدی SAPA-SOLAR (TYPE A)

SAPA Solar Type C

دستگاه پایش لحظه ای ذرات معلق محیط جهت اندازه گیری ذرات معلق آلاینده ی هوا با قطر کمتر از ۱۰ میکرومتر و کمتر از 5/ 2 میکرومتر به کار میرود.

این دستگاه دارای قابلیت ارسال داده های پایش آلودگی هوا از محل نصب خود به کمک سیستم GPRS به فضای اینترنت بوده که این داده ها در محلی دیگر، از طریق مرورگر کامپیوتر قابل مشاهده و ذخیره میباشد.

همچنین این دستگاه دارای قابلی تهای دیگری از جمله نمایش داده های اندازه گیری شده در محل و نمایش میزان شاخص کیفیت هوا و ارسال آن به مانیتور مرکزی میباشد.