دستگاه غبارسنج محیطی پرتابل-PEDA

PEDA

دستگاه غبارسنج محیطی پرتابل جهت اندازه گیری غلظت ذرات موجود در محیط با قطر کمتر از ۱۰ میکرومتر، کمتر از ۵/ ۲ میکرومتر و کمتر از ۱ میکرومتر به کار رفته و همچنین علاوه بر غلظت کل ذرات معلق (TSP)، تعداد ذرات معلق در واحد حجم هوای آزاد را نیز به صورت شمارشی اعلام می نماید. این دستگاه به منظور پایش هوای محیط کارخانجات، سطح شهر و دیگر محیط های بسته به کار میرود. همچنین این دستگاه قادر است پارامترهای دما و رطوبت محیط را نیز اندازه گیری و نمایش دهد.