دستگاه گازسنج محیطی پرتابل-PEGA

دستگاه گازسنج محیطی پرتابل PEGA جهت اندازه گیری غلظت گازهای آلاینده:

  • ازون (O۳)
  • کربن منواکسید (CO)
  • نیتروژن دی اکسید (NO۲)
  • گوگرد دی اکسید (SO۲) موجود در هوای محیط

مورد استفاده قرار می گیرد.