دستگاه پایش غبار خروجی دودکش صنایع-PSDM

دستگاه غبارسنج دودکش جهت اندازه گیری میزان ذرات خروجی دودکش منابع انتشار ساکن از قبیل دودکش کارخانجات، منازل و … بکار میرود. این دستگاه پارامتر های زیر را اندازه میگیرد:

  • سرعت
  • فشار
  • دما
  • رطوبت نسبی
  • دبی جریان گاز
  • دبی نمونه برداری برای شرایط ایزوکینتیک
  • ارتفاع نقطه نمونه برداری از سطح دریا آزاد
  • دمای محیط و فشار محیط