دستگاه گازسنج پرتابل دودکش-PSGA

دستگاه گازسنج دودکش پرتابل PSGA جهت اندازه گیری:

  • غلظت گازهای اکسیژن (O۲)
  • کربن مونوکسید (CO)
  • نیتروژن دی اکسید (NO۲)
  • نیتروژن منوکسید (NO)
  • کربن دی اکسید (CO۲)
  • گوگرد دی اکسید (SO۲)
  • سولفید هیدروژن (H۲S)

مورد استفاده قرار میگیرد.