پمپ نمونه برداری فردی-PSP

این دستگاه جهت نمونه برداری عوامل شیمیایی شامل:

  • گازها
  • بخارات
  • ذرات معلق غبار محیط

به کار میرود.

نوع PSP-1 این دستگاه بصورت عملیاتی قادر است در دبی 100 تا 900 میلی لیتر بر دقیقه هوای محیط را نمونه برداری کند.