دستگاه سنجش استرس گرمایی-WBGT

این دستگاه دارای ۳ سنسور حساس برای اندازه گیری دمای تر، خشک و تشعشعی در محیط های باز، بسته و سرپوشیده و تعیین میزان شاخص استرس گرمایی می باشد. استرس گرمایی برای کارگرانی به وجود می آید که در معرض دماهای بالا خواه هوای طبیعی یا حرارت فرآیند تولید قرار دارند. در حقیقت این شاخص برای وخیم بودن شرایط گرمایی محیط و احتمال خطرات ناشی از آن تدوین می گردد.