درباره انتشارات:

انتشارات فن پایا با مجوز انتشار سه نشریه زیر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت خود را در حوزه نشر آغاز کرد.